Science Kids

Science Kids är ett projekt för att stimulera barns intresse för naturvetenskap och teknik

Projektet drivs av föreningen BUNT (Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik) tillsammans med Kreativum och två andra science centers, 2047 i Borlänge och Teknikens Hus i Luleå. Respektive science center samarbetar med förskolor i två närliggande kommuner. Kreativum kommer att samarbeta med förskolor i Bromölla kommun och Karlshamns kommun.

Om Projektet

Syftet med Science Kids är att stimulera barns intresse för naturvetenskap och teknik, underlätta barns fortsatta skolgång och att bidra till Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning.

Mål

Skapa, sprida, underhålla och utveckla två digitala stödmaterial – ett lättillgängligt för barn och föräldrar, ett populärvetenskapligt för pedagoger

Vad är Science Kids?

Projektets mål är att skapa, sprida, underhålla och utveckla ett sammanhållet stödmaterial för små barns lekfulla lärande inom naturvetenskap och teknik. Materialet ska vara attraktivt för både förskollärare och föräldrar och användas dels i science centers egen verksamhet, dels paketerat för utbildning och fortbildning av förskollärare i regi av Science Centers, studieförbund eller lärosäten.

I projektet Science Kids ska barnens nyfikna frågor styra utforskandet. Projektledare från science center och förskolornas processledare hjälper till med navigation och val av kvalitets- och genussäkrade pedagogiska verktyg. Pedagogisk dokumentation ska beskriva upptäcktsresorna och verktygen, allt sammanställt i en lättillgänglig digital struktur. Materialet ska stödja systematiskt arbete i förskolorna men utformas så att det även kan användas i hem, familj och folkbildningsarbete. Resultatet ska bli att fler vuxna får veta mer om hur barns nyfikna frågor kan utvecklas till lekfullt lärande inom naturvetenskap och teknik.

Science Kids – Varför är det viktigt?

Tidiga insatser är viktiga i allt lärande, särskilt när det gäller naturvetenskap och teknik. Många barn skräms av matten, ofta än mer av fysik och kemi. Även om Sveriges ca 10 000 förskolor har många välutbildade förskollärare finns stora behov av kompetensutveckling för att hitta strukturer för lekfullt lärande inom naturvetenskap och teknik, såväl för att tillvarata spontana lärsituationer som för att planera och genomföra aktiviteter.

Goda exempel och inspiration för förskolor

All dokumentation ska sedan samlas på en webbsida, https://www.sciencekids.se, för både pedagoger och andra viktiga vuxna runt barnen att ta del av, för att ge underlag för goda exempel, inspiration, mallar för dokumentation med mera.

Kunskapsresor, utforskningar och workshop

Under de tre år som projektet bedrivs, genomförs det flera kunskapsresor tillsammans med samarbetskommunerna Bromölla och Karlshamn. Här involveras barn från fyra olika förskolor.

En kunskapsresa startar med en väska. I den bor en forskaruggla som introducerar olika material för barnen som knyter an till naturvetenskap och teknik. Genom samtalen med barnen väcks nyfikenhet och intresse. Det leder sedan vidare till ett ämnesområde som barnen får undersöka och forska kring.

Projektledare och processledare möter barnen och pedagogerna på förskolorna vid cirka 10 undervisningstillfällen som dokumenteras för att sedan publiceras på hemsidan. Science kids bidrar med material, både till pedagogerna på förskolorna och med uppdrag som skickas hem, för att ge utforskandet möjlighet att fortsätta samt öka delaktighet och förståelse.

Hemligheten är att verkligen lyssna, förstå barnets erfarenheter och världsbild, anpassa svaren med “lagom” utmaningar, som leder till nya frågor…

Under projekttiden genomförs även workshops vid tre tillfällen för att möta alla deltagare i projektet. Varje science center står värd varsin gång för att arbeta kreativt tillsammans för att utveckla arbetssätt, metoder och material.

Vill du veta mer?

På Kreativum är Cecilia Henriksson ansvarig för projektet Science Kids.

Telefon: 0454 – 56 39 77