Teman

Pedagoger och lärare i förskolan och grundskolan har möjlighet att använda NTA:s teman i sina barngrupper och klasser.

Förskola

Luft

I temat Luft för förskolan finns en samling experiment som täcker in många av luftens egenskaper, så att barnen i leken och experimenterandet får möjlighet att upptäcka olika fenomen. Experimenten har ingen inbördes ordning och det går utmärkt att arbeta med delar av temat.

Läs mer

Ljus

Ljus är ett NTA- tema för förskolan som på ett lekfullt och undersökande sätt närmar sig naturvetenskapen. Temat är indelat i fyra avsnitt; Lek med skuggor, Lek med reflekterat ljus, Lek med ljusets färger, samt Lek med växter och ljus.

Läs mer

Ljud

Tema Ljud består av en samling ljudexperiment, lämpliga för små barn i förskoleåldern. Barnen leker, experimenterar och upptäcker fenomen kring ljud som de kan få pedagogens hjälp att sätta ord på.

Läs mer
NTA Teknik och hållbar utveckling

Teknik och hållbar utveckling

I tema Teknik och hållbar utveckling får barn möta den vardagliga tekniken i ett tydligt utomhusperspektiv. I tre olika delmoment; Våra konstruktioner, Våra transporter och Vår hållbara omgivning får barn undersöka, bygga, skissa, sortera och reflektera kring fenomen och funktioner. I temat finns även figuren Änta som vill inspirera till utforskande och upptäckande.

Läs mer

För förskoleklass

Jämföra och mäta

Temat Jämföra och mäta vänder sig till de yngsta barnen, i år F-1. När barnen arbetar med temat lägger de en god grund för att senare kunna mäta med standardiserade enheter.

Läs mer

För årskurs 1-3

Balansera och väga

I temat Balansera och väga integreras ämnesinnehållet från de naturorienterande ämnena, teknik och matematik utifrån kursplanerna i Lgr11.

Läs mer
NTA fasta ämnen och vätskor

Fasta ämnen och vätskor

Fasta ämnen och vätskor är ett tema där eleverna observerar, testar och sorterar fasta och flytande ämnen efter olika egenskaper.

Läs mer
NTA Förändringar

Förändringar

I temat Förändringar arbetar eleverna med blandningar av ämnen och upptäcker att ämnens egenskaper förändras genom kemiska reaktioner och fasförändringar. Temat bygger vidare på det naturvetenskapliga arbetssättet i Fast eller flytande.

Läs mer

Fjärilars liv

I temat får eleverna följa utvecklingen från larv till fjäril hos tistelfjärilen. Eleverna skaffar sig en uppfattning om begreppet livscykel och vidareutvecklar sin förmåga att observera och göra anteckningar. Genom att studera fjärilens utveckling utökar eleverna även sin förståelse för fjärilen som insekt.

Läs mer

Testa teknik

Temat handlar om tekniken i elevernas närmiljö. Eleverna får möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar men också att konstruera egna lösningar.

Läs mer

Jord

I temat Jord studerar eleverna vanliga beståndsdelar i jorden, hur dessa bildas i naturen och vilka egenskaper de har. Temat är indelat i tre ämnesområden – “Komposten”, “Jordens beståndsdelar” och “Sambandet mellan jord och växters tillväxt”.

Läs mer

Rymden

Tema Rymden är ett digitalt tema där eleverna utforskar solen, jorden och månen. De tittar ut över stjärnhimlen och utforskar våra grannar i planetsystemet. Temat ger eleverna möjlighet att ta reda på vilka faktorer som krävs för att det ska kunna utvecklas liv på en planet och hur livet skulle kunna se ut på en främmande planet.

Läs mer

För årskurs 4-6

Kemiförsök

I temat Kemiförsök gör eleverna en rad fysikaliska och kemiska tester för att bestämma egenskaper hos fem okända ämnen. De jämför den information de får fram med känd fakta om olika ämnen. På så sätt kan eleverna dra slutsatser om vilka ämnena är och argumentera för sina resultat med stöd i egen empiri.

Läs mer

Kretsar kring el

I temat Kretsar kring el arbetar eleverna med de första grunderna i elläran. De undersöker den slutna kretsen, ledare och isolatorer, olika slags kopplingar och hur man avbildar elektriska kretsar i ett kopplingsschema.

Läs mer

Rörelse och konstruktion

I temat Rörelse och konstruktion bygger eleverna olika fordon. De undersöker hur fordonen kan drivas fram med bl.a. lagrad energi och hur de rör sig, när de påverkas av olika krafter. I slutet av temat konstruerar eleverna ett nytt fordon som ska tillgodose förutbestämda krav.

Läs mer

Från frö till frö

I temat Från frö till frö utvecklar eleverna en rad erfarenheter och kunskaper om växters utseende, livscykel, livsvillkor och samspel med andra organismer.

Läs mer

Papper

I temat Papper undersöker och tillverkar eleverna papper av olika kvalitéer. De designar även förpackningar i papper.

Läs mer

Matens kemi

I temat Matens kemi undersöker eleverna olika livsmedel och tar reda på vilka livsnödvändiga näringsämnen de innehåller. De lär sig om näringsämnenas funktion i kroppen och om var och hur olika livsmedel produceras.

Läs mer

Flyta eller sjunka

I temat Flyta eller sjunka gör eleverna systematiska experiment som ger dem möjlighet att upptäcka att föremål som väger mer än samma mängd vatten sjunker, och tvärt om.

Läs mer

Kroppen

I det digitala temat Kroppen utforskar eleverna hur kroppens organ fungerar och hur de samverkar med varandra. De får en förståelse för att kroppen bygger på flera organsystem som alla är beroende av varandra.

Läs mer

Mönster och Algebra

I temat Mönster och algebra arbetar eleverna med uppdrag som hjälper dem att förstå hur begreppen sortering, mönster, samband och algebra hör ihop. Arbetet med temat är tänkt att löpa under ett läsår.

Läs mer
NTA Smartare produkter

Smartare Produkter

En smartare produkt är en produkt där ett elektroniksystem har integrerats så att produkten fått nya funktioner, förutom de grundläggande. I tekniktemat Smartare produkter undersöker eleverna sådana produkter i vardagen. De löser även olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Läs mer
NTA-den smartare staden

Den smartare staden

Tekniska system i staden utnyttjar idag digital teknik och i allt högre utsträckning kopplas de samman och styrs i större system. I tekniktemat Den smartare staden bygger vi vidare på tema Smartare Produkter och analyserar stadens tekniska system. I uppdragen får vi programmera microbits och elektriska komponenter för att skapa trafikljus, gatlyktor, skalskydd etc.

Läs mer